FANDOM


編輯數據

技能名稱 餘燼
技能描述 對敵方夢偶做成1次攻擊3倍火屬傷害 MP 30
強化等級1 對敵方夢偶做成1次攻擊3倍火屬傷害 MP 28
強化等級2 對敵方夢偶做成1次攻擊4倍火屬傷害 MP 26
強化等級3 對敵方夢偶做成1次攻擊4倍火屬傷害 MP 24
強化等級4 對敵方夢偶做成1次攻擊5倍火屬傷害 MP 22
強化等級5 對敵方夢偶做成1次攻擊5倍火屬傷害 MP 20
擁有此技能
導靈
I005I006